Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

This week’s poem is My Tabriz (Təbrizim) by Suleyman Rustam (Süleyman Rüstəm).  It describes the Iranian city of Tabriz, a city with deep historical Azeri Turkish roots:

My Tabriz

I never get tired of looking at your beauty,
My Tabriz, my Tabriz, my gorgeous Tabriz!

I won’t let you embrace strangers,
Let me fling my arms round your neck!
Your brother speaking your language, having your blood,
Your close friend sharing your distress
Has come to your festivity, to your celebration.

You met me with salt and bread,
You met me with flowers from your garden,
You met me with your honest heart,
My Tabriz, my Tabriz, oh, my Tabriz,
Let the mists lift away from above your head, my Tabriz!

Those who have undergone isolation can value you,
Those who have shed tears while parting cherish you,
Those who have lived dark lives can value you,
I picked flowers from your garden, my Tabriz,
My sorrow revived again, my Tabriz!

How beautiful the willows are along the roads,
And boys of courage under the shadow of the willows
Are listening to the advice of their grandfathers,
And their blood boils up, my Tabriz,
These courageous boys are wonderful, my Tabriz!

I’ll cry if you’re crying, I’ll laugh if you’re laughing,
I’ll live if you’re living, I’ll die if you are no more,
I’ll share all I have with you,
Let me kiss you once more, my Tabriz!
Let me scatter flowers around you, my Tabriz!

What do those deep, meaningful looks mean?
What do the rains coming out of your eyes mean?
What do those autumns and winters in your soul mean?
Don’t be downcast like an orphan, my Tabriz!
Don’t be so mournful, my Tabriz!

I beg your flowers!
I beg your tongue to call me “Brother”!
I beg your land and your ground!
I never get tired of looking at your beauty,
My Tabriz, my Tabriz, my gorgeous Tabriz!

Read below for the Azeri version.

Təbrizim

Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim!

Qoymaram yadları girsin qoynuna,
İzin ver, qolumu salım boynuna!
Sənin bayramına, sənin toyuna
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib,
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib…

Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə,
Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə,
İkiyə bölünməz saf bir ürəklə…
Təbrizim, Təbrizim, aman, Təbrizim!
Yox olsun başından duman, Təbrizim!

Bülbül zar-zar ağlar çəməndən ayrı,
İnsan deyib-gülməz vətəndən ayrı,
Can necə yaşasın bədəndən ayrı?!
Aç öz ürəyini, danış, Təbrizim,
Olum dərdlərinlə tanış Təbrizim!

Qədrini ayrılıq çəkənlər bilir,
Hicrində göz yaşı tökənlər bilir,
Ömrünə qaranlıq çökənlər bilir,-
Bağından gül, çiçək dərdim, Təbrizim,
Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim!

Bu ayna bulaqlar, bu ayna sular,
Suda ayağını yuyan qarğular,
Doğurur könlümdə min cür duyğular,
Səslənir kamanım, sazım, Təbrizim,
Ey mənim baharım, yazım, Təbrizim!

Əzəldən şairlər yurdusan, inan,
Döşündən süd əmən saysız qəhrəman
Yolunda canını etmişdir qurban,-
Gətirib onları yada, Təbrizim,
Baş əymə cəllada, yada, Təbrizim!

Səttar xan, o böyük Sərdari-milli,
O atəş ürəkli, o atəş dilli
Etdi azadlığı ellərə bəlli…
Gəl onun yolundan dönmə, Təbrizim,
Dalğalan, alovlan, sönmə, Təbrizim!

Nə qəşəngdir yol boyunca söyüdlər,
Söyüdlərin kölgəsində igidlər
Babalardan, dinləyirlər öyüdlər,-
Coşur damarlarda qanı, Təbrizim!
Yoxdur bu mərdlərin sanı, Təbrizim!

Atımı yol boyu çapıb sürürəm,
Hər keçən yolçuya salam verirəm…
Nələr eşidirəm, nələr görürəm,
Nədir bu qaranlıq gecə, Təbrizim,
Buna necə dözüm, necə, Təbrizim?!

Ağlasan- ağlaram, gülsən- gülərəm,
Yaşasan- yaşaram, ölsən- ölərəm.
Varımı səninlə yarı bölərəm…
Gəl, bir də üzündən öpüm, Təbrizim,
Başına gül, çiçək səpim, Təbrizim!

Nədir o mənalı, dərin baxışlar?
Nədir gözlərindən yağan yağışlar?
Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?
Yetim tək boynunu burma, Təbrizim,
Məlul-məlul baxıb durma, Təbrizim!

Sənin çiçəyinə, gülünə qurban,
Mənə qardaş deyən dilinə qurban,
Vətəninə qurban, elinə qurban!
Baxdıqca hüsnünə, doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim!

You can read an extremely brief biography about Suleyman Rustam at his Wikipedia page.  I found the poem at Azeri.org.

Advertisement

Written by Aaron

July 31, 2011 at 1:04 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: